Algemene voorwaarden

Artikel 1 Verplichtingen Rijschool.
de rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:
1. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (wrm).
2. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
3. Dat hij de leerling regelmatig informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen.
4. dat er een verzekering is afgesloten, tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling;
5. de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken
6. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de
aanvraag en het doen van een onderzoek
7. dat de leerling, die via de verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opge- roepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde les-
voertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaar- dige type

Artikel 2 Verplichtingen Leerlingen
de leerling is verplicht:
1. De eigen verklaring (CBR) vanaf 1 november 2017 volledig en naar waarheid in te vullen en zelf in te dienen
2.  a. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een maximale wachttijd van 15 minuten aangehouden).
      b. Bij het niet verschijnen van de cursist (leerling) (zonder telefonische afmelding) dient de volledige lesprijs betaald te worden.
     c. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de afgesproken tijd. Zaterdagen en zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Bij ziekte geldt 24 uur. Afzegging dient tijdens de openingstijden van de rijschool te gebeuren en dient telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad. De rijschool is gerechtigd om bewijs van de dringende reden te verlangen, bij ontbreken waarvan de lesprijs verschuldigd blijft.
3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
4. Rijschool De Bruijn tijdig in kennis te stellen van verandering van de persoonsgegevens.
5. Ten alle tijde een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.


Artikel 3 Betalingen
1. Rijschool de Bruijn verzendt de aanvraag voor het praktijk- en/of andere examens, alleen nadat door de cursist (leerling) alle lesgelden en de examengelden zijn betaald.
2. De cursist (leerling) dient bij het afleggen van een praktijkexamen of theorie-examen in het bezit te zijn van de voor dat examen vereiste documenten. Bij dat examen moet het vereiste document geldig zijn en origineel. Rijschool De Bruijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheden hierin.
3. De cursist (leerling) die via Rijschool De Bruijn het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin de cursist (leerling) de rijopleiding heeft genoten.
4. Indien het examen niet doorgaat omdat de cursist (leerling) niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de cursist (leerling) niet de vereiste documenten kan tonen of bij mutatie van de examen datum, dan zijn alle kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de cursist (leerling).
5. De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Een tussentijdse toets of een praktijkexamen wordt niet eerder bij het CBR gereserveerd dan op het moment dat de leerling geslaagd is voor het theorie-examen.
6. Indien de cursist (leerling) een pakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket niet toe is aan het praktijkexamen, kan de cursist (leerling) nog geen gebruik maken van het examen. De cursist (leerling) dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse lestarief.

Artikel 4 Wijziging, annulering en bedenktijd
1. Bij een vroegtijdige beëindiging van de samenwerking, door de cursist (leerling), worden er geen vooruitbetaalde les en examengelden terugbetaald. Vindt volledige annulering van een rijopleiding plaats, dan bent u het volgende verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de cursist (leerling):
a. Annulering binnen één week voor aanvang rijopleiding, opfriscursus of dienst, u bent 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
b. Annulering tot twee weken voor aanvang rijopleiding, opfriscursus of dienst, u bent 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
2. Ontbinding van de overeenkomst door de cursist (leerling) is alleen kosteloos mogelijk binnen vijf dagen na datum op de ondertekende overeenkomst.
3. Een gereserveerd examen kan niet geannuleerd worden door de cursist (leerling). De kosten ter zake van het examen zullen te allen tijde aan de cursist worden door belast.
4. Een tussentijdse toets of een examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:
a. in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
b. Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar. 
c. Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
d. Indien het CBR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden. Rijschool de Bruijn zal er zorg voor dragen dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.
5.
Rijschool de Bruijn is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf of anderen. Dit is ter beoordeling van de instructeur of examinator.
6.
De rijinstructeur kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de gedraging van de cursist (leerling), welke dusdanig van aard zijn dat van Rijschool De Bruijn onmogelijk verwacht kan worden dat deze de rijles(sen) voortzet. In voorkomend geval kan de cursist (leerling) géén aanspraak maken op teruggaaf (of wat voor een vergoeding dan ook) van het lesgeld.
7. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
8.  Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de verkeersschool in rekening worden gebracht door advocaten, pro- cureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de verkeersschool minder schade lijdt.
9. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop
van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 5 Vrijwaring
1. Rijschool de Bruijn vrijwaart de cursist (leerling) voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, drugs, geneesmiddelen die de rijbevoegdheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
2. Als de cursist (leerling) een rijles volgt ondanks dat deze een bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of het rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de lesovereenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de leerling Rijschool de Bruijn volledig voor de gevolgen hiervan. De cursist (leerling) zal eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, als ook alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen.

Scroll naar boven